Общински съвет - Елена   Мандат 1999-2003 Общински съвет - Елена Общински съвет - Елена Общински съвет - Елена   Мандат 1999-2003

ПротоколиРешения 1999Решения 2000Решения 2001Решения 2002Решения 2003Контакти

Решение №38/29.12.1999 г. Протокол №5 относно: Актуализиране бюджета на Община Елена за1999 г.

pdf

Решение №37/29.12.1999 г. Протокол №5 относно: Определяне размера на такса за събирането на битови отпадъци, транспортирането им по депата или други съоръжения и инсталации за обезвреждането им, поддържане и експлоатация на депата за битови отпадъци, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места през 2000 година.

pdf

Решение №36/29.12.1999 г. Протокол №5 относно: Промяна в числеността на персонала на Общинска служба за социално подпомагане- Община Елена от 01.01.2000 г.

pdf

Решение №35/29.12.1999 г. Протокол №5 относно: Промени в структурата и числеността на персонала на Общинската администрация.

pdf

Решение №34/21.12.1999 г. Протокол №4 относно: Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет-Елена.

pdf

Решение №33/21.12.1999 г. Протокол №4 относно: Промяна в Решение №61/30.09.1999 г. на Общински съвет-Елена.

pdf

Решение №32/21.12.1999 г. Протокол №4 относно: Ликвидиране на собственост върху недвижим имот.

pdf

Решение №31/21.12.1999 г. Протокол №4 относно: Отдаване под наем на имот- публична общинска собственост.

pdf

Решение №30/21.12.1999 г. Протокол №4 относно: Привеждане числеността на персонала в Общинска болница и детска ясла в съответствие с разпоредбите па ПМС №219/30.11.1999 г.

pdf

Решение №29/21.12.1999 г. Протокол №4 относно: Промяна в числеността на персонала в предучилищните, общообразователните, извънучилищните заведения и други дейности в отрасъл “Образование” в община Елена от 01.01.2000 г.

pdf

Решение №28/21.12.1999 г. Протокол №4 относно: Закриване на целодневна детска градина в с.Каменари, община Елена.

pdf

Решение №27/21.12.1999 г. Протокол №4 относно: Промяна на Решение №43/01.09.1999 г. на Общински съвет-Елена.

pdf

Решение №26/21.12.1999 г. Протокол №4 относно: Промени в структурата и числеността на някои дейности към Общинската администрация.

pdf

Решение №25/21.12.1999 г. Протокол №4 относно: Определяне цени на услуги, предоставяни от Община Елена, които не са фиксирани в Закона за местните данъци и такси.

pdf

Решение №24/21.12.1999 г. Протокол №4 относно: Определяне размер на местните такси по ЗМДТ.

pdf

Решение №23/21.12.1999 г. Протокол №4 относно: Определяне зоните в град Елена по чл.78 от Закона за местните данъци и такси.

pdf

Решение №22/21.12.1999 г. Протокол №4 относно: Определяне правомощията на кметските наместници в Община Елена.

pdf

Решение №21/08.12.1999 г. Протокол №3 относно: Преименуване на някои улици в чертите на град Елена.

pdf

Решение №20/08.12.1999 г. Протокол №3 относно: Избиране на кметски наместници.

pdf

Решение №19/08.12.1999 г. Протокол №3 относно: Прекратяван договор за управление на “Текстил” ЕООД и определяне управител на дружеството.

pdf

Решение №18/08.12.1999 г. Протокол №3 относно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елена.

pdf

Решение №17/08.12.1999 г. Протокол №3 относно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елена.

pdf

Решение №16/08.12.1999 г. Протокол №3 относно: Допълнение на Решение №8/29.11.1999 г. на Общински съвет-Елена за приемане структурата на Общинската администрация.

pdf

Решение №15/08.12.1999 г. Протокол №3 относно: Приемане програма за финансова стабилизация и ефективно управление на ресурсите в Община Елена.

pdf

Решение №14/08.12.1999 г. Протокол №3 относно: Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в обща.

pdf

Решение №13/08.12.1999 г. Протокол №3 относно: Определяне размера на основната месечна работна заплата на кмета на общината и кметовете на кметства, на допълнителните трудови възнаграждения в съответствие с ПМС 029 от 16.02.1999 г., публикувано в ДВ бр.15 от 1999 г. и последвалите го изменение.

pdf

Решение №12/08.12.1999 г. Протокол №3 относно: Избор на представител на Общинския съвет в Областния съвет за регионално развитие.

pdf

Решение №11/08.12.1999 г. Протокол №3 относно: Определяне на представители в сдружения, в които общината е член

pdf

Решение №10/08.12.1999 г. Протокол №3 относно: Създаване на местна комисия по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишен жилищно-спестовни влогове.

pdf

Решение №9/08.12.1999 г. Протокол №3 относно: Попълване състава на Трипартитния комитет по програмата за временна трудова заетост.

pdf

Решение №8/29.11.1999 г. Протокол №2 относно: Приемане структурата на Общинската администрация.

pdf

Решение №7/29.11.1999 г. Протокол №2 относно: Привеждане на административно-териториалното устройство на Община Елена в съответствие със ЗАТУРБ.

pdf

Решение №6/29.11.1999 г. Протокол №2 относно: Определяне числеността и състава на Постоянните комисии на Общински съвет-Елена.

pdf

Решение №5/29.11.1999 г. Протокол №2 относно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елена.

pdf

Решение №4/29.11.1999 г. Протокол №2 относно: Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елена.

pdf

Решение №3/01.11.1999 г. Протокол №1 относно: Избор на заместник кмет на Община Елена.

pdf

Решение №2/01.11.1999 г. Протокол №1 относно: Освобождаване на заместник кмет на Община Елена.

pdf

Решение №1/01.11.1999 г. Протокол №1 относно: Избор на председател на Общински съвет-Елена.

pdf

 

Протоколи | Решения 1999 | Решения 2000 | Решения 2001 | Решения 2002 | Решения 2003 | Контакти

spampoison