Общински съвет - Елена   Мандат 1999-2003 Общински съвет - Елена Общински съвет - Елена Общински съвет - Елена   Мандат 1999-2003

ПротоколиРешения 1999Решения 2000Решения 2001Решения 2002Решения 2003Контакти

Решение №179/29.12.2000 г. Протокол №20 относно:  Предоставяне на помещения на определените практики за първична медицинска помощ.

pdf

Решение №178/29.12.2000 г. Протокол №20 относно:  Намаляване първоначалната цена на обявен за продажба обект по ЗОС.

pdf

Решение №177/29.12.2000 г. Протокол №20 относно:  Намаляване първоначалната цена на обявен за приватизация обект.

pdf

Решение №176/29.12.2000 г. Протокол №20 относно:  Приемане на план-сметка по приходната и разходната част за финансовата обезпеченост на честване на 7 януари 2001 г.- 145 години от рождението на Стоян Михайловски.

pdf

Решение №175/29.12.2000 г. Протокол №20 относно:  Удостояване на проф. д-р ИВАН ЙОРДАНОВ СЛАВОВ с литературната награда “ПОЧЕТЕН ЗНАК “СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”.

pdf

Решение №174/29.12.2000 г. Протокол №20 относно:  Учредяване на литературна награда “ ПОЧЕТЕН ЗНАК “СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”.

pdf

Решение №173/29.12.2000 г. Протокол №20 относно:  Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Д.Моллов”- Елена” ЕООД гр. Елена.

pdf

Решение №172/29.12.2000 г. Протокол №20 относно:  Вземане на решение за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за обществен превоз на пътници по линиите от общинската, част от областната и републиканската транспортна схема, определяне на комисия, критерии, показатели, начин на оценка и класиране на кандидатите.

pdf

Решение №171/29.12.2000 г. Протокол №20 относно:  Допълване на решение №65/31.01.2000 г. за разписанието на автобусите по междуселищните линии от общинската транспортна схема.

pdf

Решение №170/29.12.2000 г. Протокол №20 относно:  Одобряване план-сметка за приходите и необходимите разходи за чистота в община Елена и определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2001г.

pdf

Решение №169/29.12.2000 г. Протокол №20 относно:  Приемане вътрешни компенсирани промени в поименния списък за капиталови разходи за 2000 г. и трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в обща.

pdf

Решение №168/29.12.2000 г. Протокол №20 относно:  Промяна на бюджета на община Елена за 2000г.

pdf

Решение №167/30.11.2000 г. Протокол №19 относно:  Безвъзмездно прехвърляне на ДМА от общинско дружество.

pdf

Решение №166/30.11.2000 г. Протокол №19 относно:  Продължаване срока на договор №961/14.12.1999 г. за управление на “Текстил” ЕООД.

pdf

Решение №165/30.11.2000 г. Протокол №19 относно:  Дарение,получено в община Елена от община Волфсбах, Австрия.

pdf

Решение №164/30.11.2000 г. Протокол №19 относно:  Приемане на първо четене на нова Наредба за концесиите.

pdf

Решение №163/30.11.2000 г. Протокол №19 относно:  Прекратяване пълномощията на представителя на община Елена в дружество “Еленски балкан” ООД и избор на нов представител.

pdf

Решение №162/30.11.2000 г. Протокол №19 относно:  Избор на кандидати за съдебни заседатели.

pdf

Решение №161/30.11.2000 г. Протокол №19 относно:  Промяна на Решение №139/02.10.2000 г.за частично заплащане на разходите за пътуване на учащи се от първи до осми клас на територията на община Елена по междуселищния транспорт от бюджета на общината.

pdf

Решение №160/30.11.2000 г. Протокол №19 относно:  Определяне на средни месечни брутни работни заплати за работещите в бюджетната сфера в община Елена от 01.10.2000 г. и утвърждаване на допълнителни средства за работна заплата.

pdf

Решение №159/30.11.2000 г. Протокол №19 относно:  Приемане на програма с мерки за спазване на бюджетната дисциплина, икономично разходване на бюджетни средства и намаляване размера на неразплатените разходи до края на 2000 г.

pdf

Решение №158/30.11.2000 г. Протокол №19 относно:  Приемане на актуализирана оценка,правен анализ,информационен меморандум на “Текстил” ЕООД и вземане решение за продажба на 80% от капитала му чрез преговори с потенциални купувачи.

pdf

Решение №157/16.11.2000 г. Протокол №18 относно:  Промяна в Решение №56/23.03.2000 г. във връзка със заплащането на командировъчни на социалния работник при Домашен социален патронаж гр. Елена.

pdf

Решение №156/16.11.2000 г. Протокол №18 относно:  Допълнение към Решение № 134/25.08.2000 г. на Общински съвет- Елена за обявяване на спечелил преговорите с потенциален купувач на незавършен обект на строителството- Автомивка,обособена част от “Елена Автотранспорт” ЕООД.

pdf

Решение №155/16.11.2000 г. Протокол №18 относно:  Промяна в план-сметката на общински екологичен фонд.

pdf

Решение №154/16.11.2000 г. Протокол №18 относно:  Промяна на разписание за движение на автобусите по вътрешноградските автобусни линии на гр.Елена от общинската транспортна схема, съгласно Решение № 65 от 31.03.2000 г.

pdf

Решение №153/16.11.2000 г. Протокол №18 относно:  Промяна на Решение №139/02.10.2000 г. за частично заплащане на разходите за пътуване на учащи се от първи до осми клас на територията на община Елена по междуселищния транспорт от бюджета на общината.

pdf

Решение №152/16.11.2000 г. Протокол №18 относно:  Изплащане от бюджета на общината на средства,необходими за разкриване на допълнителни работни места,съгласно договор по Националната програма за временна заетост.

pdf

Решение №151/16.11.2000 г. Протокол №18 относно:  Продажба на недвижим имот по ЗППДОбП.

pdf

Решение №150/16.11.2000 г. Протокол №18 относно:  Провеждане на преговори с потенциален купувач за продажба на обект, обособена част от “Елена- Автотранспорт” ЕООД.

pdf

Решение №149/16.11.2000 г. Протокол №18 относно:  Приемане на оценка и тръжна документация на обект за продажба по ЗОС.

pdf

Решение №148/16.11.2000 г. Протокол №18 относно:  Определяне статута на имоти- общинска собственост.

pdf

Решение №147/16.11.2000 г. Протокол №18 относно:  Определяне статута на общинските жилища.

pdf

Решение №146/16.11.2000 г. Протокол №18 относно:  Даване съгласие на Общински съвет - Елена за участие на община Елена в проект “Красива България III”.

pdf

Решение №145/16.11.2000 г. Протокол №18 относно:  Избор на комисия по чл.4, ал.1 от Наредба № 27 за съдебни заседатели.

pdf

Решение №144/02.10.2000 г. Протокол №17 относно:  Даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижими имоти, собственост на „Елена- Автотранспорт” ЕООД.

pdf

Решение №143/02.10.2000 г. Протокол №17 относно:  Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост.

pdf

Решение №142/02.10.2000 г. Протокол №17 относно:  Отдаване под наем на имот- частна общинска собственост.

pdf

Решение №141/02.10.2000 г. Протокол №17 относно:  Промяна в Решение № 56/23.03.2000 г. във връзка с частично заплащане на транспортните разходи на пътуващия среден медицински персонал за обслужване на детските и учебни заведения в района на общината.

pdf

Решение №140/02.10.2000 г. Протокол №17 относно:  Сформиране на групи и паралелки в детски градини и училища под определения норматив по Наредба № 8 на МОН от 06.12.1999 г.

pdf

Решение №139/02.10.2000 г. Протокол №17 относно:  Частично заплащане на разходите за пътуване на учащи се от първи до осми клас на територията на Община Елена по междуселищния транспорт от бюджета на общината.

pdf

Решение №138/02.10.2000 г. Протокол №17 относно:  Предложение за закриване на ОУ „Никола Вапцаров” с.Чакали и ОУ „Христо Ботев” с.Тодювци.

pdf

Решение №137/02.10.2000 г. Протокол №17 относно:  Промяна на бюджета на Община Елена за 2000 г.

pdf

Решение №136/25.08.2000 г. Протокол №16 относно:  Отмяна на Решение № 123/18.07.2000 г. на Общински съвет- Елена.

pdf

Решение №135/25.08.2000 г. Протокол №16 относно:  Приемане на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Елена върху капитала в търговски дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/.

pdf

Решение №134/25.08.2000 г. Протокол №16 относно:  Обявяване за спечелил преговорите с потенциален купувач на незавършен обект на строителство- автомивка, обособена част от „Елена- Автотранспорт” ЕООД.

pdf

Решение №133/25.08.2000 г. Протокол №16 относно:  Приемане на оценка за продажба на обект- частна общинска собственост по реда на ЗОС.

pdf

Решение №132/25.08.2000 г. Протокол №16 относно:  Приемане на оценка, правен анализ и информационен меморандум на обект за продажба по ЗППДОП.

pdf

Решение №131/25.08.2000 г. Протокол №16 относно:  Приемане на оценки за продажба на обекти по ЗОС.

pdf

Решение №130/25.08.2000 г. Протокол №16 относно:  Преобразуване на публично здравно заведение Общинска болница- гр.Елена в лечебно заведение „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Моллов- Елена” ЕООД.

pdf

Решение №129/25.08.2000 г. Протокол №16 относно:  Промяна в статута на имоти- публична общинска собственост в частна общинска собственост.

pdf

Решение №128/25.08.2000 г. Протокол №16 относно:  Отдаване под наем на недвижими имоти-частна общинска собственост за нуждите на общопрактикуващите лекари.

pdf

Решение №127/18.07.2000 г. Протокол №15 относно:  Допълнение към Решение № 25/21.12.1999 г.

pdf

Решение №126/18.07.2000 г. Протокол №15 относно:  Безвъзмездно прехвърляне на ДМА от Общинско дружество.

pdf

Решение №125/18.07.2000 г. Протокол №15 относно:  Приемане отчет за изразходваните средства във връзка с празника на гр.Елена, деня на славянската писменост и култура и празника на дружеските градове „Балканът пее и разказва”.

pdf

Решение №124/18.07.2000 г. Протокол №15 относно:  Приемане Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Елена върху капитала в търговски дружества /ЕООД, ЕАД, ООД и АД/.

pdf

Решение №123/18.07.2000 г. Протокол №15 относно:  Провеждане конкурс за управител на „Елена- Автотранспорт” ЕООД

pdf

Решение №122/18.07.2000 г. Протокол №15 относно:  Отменя Решение № 50/15.09.1999 г. на Общински съвет- Елена.

pdf

Решение №121/18.07.2000 г. Протокол №15 относно:  Промяна на решение № 43/25.08.1997 г. на Общински съвет- Елена.

pdf

Решение №120/18.07.2000 г. Протокол №15 относно:  Предложение от управителя на „Общински имоти- Елена” ЕООД.

pdf

Решение №119/18.07.2000 г. Протокол №15 относно:  Откриване на процедура по приватизация на „ТЕКСТИЛ” ЕООД гр. Елена.

pdf

Решение №118/18.07.2000 г. Протокол №15 относно:  Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ парцел II в кв.100 по плана на гр.Елена.

pdf

Решение №117/18.07.2000 г. Протокол №15 относно:  Откриване процедура по приватизация на обект с незавършено строителство, стопанисван от „Елена- Автотранспорт” ЕООД.

pdf

Решение №116/18.07.2000 г. Протокол №15 относно:  Приемане на оценка, правен анализ и конкурсна документация на обекти за продажба по ЗППДОП.

pdf

Решение №115/18.07.2000 г. Протокол №15 относно:  Приемане на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Елена към 30.06.2000 г.

pdf

Решение №114/15.06.2000 г. Протокол №14 относно:  Отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КЗОО.

pdf

Решение №113/15.06.2000 г. Протокол №14 относно:  Предоставяне под наем на помещения за задоволяване нуждите на общопрактикуващите лекари в сградата на ул.”Поп Сава Катрафилов” №25 (бившата поликлиника).

pdf

Решение №112/15.06.2000 г. Протокол №14 относно:  Предоставяне на имот- общинска собственост.

pdf

Решение №111/15.06.2000 г. Протокол №14 относно:  Информация на ПК”Законност и обществен ред” за изпълнение решенията на Общински съвет.

pdf

Решение №110/15.06.2000 г. Протокол №14 относно:  Промяна в тарифата за таксите, които се заплащат за ползването на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти- общинска собственост.

pdf

Решение №109/15.06.2000 г. Протокол №14 относно:  Откриване на процедура по приватизация на обект с незавършено строителство- "Автомивка" стопанисван от "Елена- Автотранспорт" ЕООД град Елена.

pdf

Решение №108/15.06.2000 г. Протокол №14 относно:  Прекратяване на съсобственост между Община Елена и н-ци на Стефан Бояджиев върху недвижим имот, ул.”Робовска” №2.

pdf

Решение №107/15.06.2000 г. Протокол №14 относно:  Коригиране размера на такса за събиране на битовите отпадъци на територията на бившите махали Горни Геновци и Мирославци.

pdf

Решение №106/15.06.2000 г. Протокол №14 относно:  Определяне статута на цените на жилища.

pdf

Решение №105/15.06.2000 г. Протокол №14 относно:  Допълнение към Решение № 24/21.12.1999 г.

pdf

Решение №104/18.05.2000 г. Протокол №13 относно:  Промяна на бюджета на Община Елена за 2000 г.

pdf

Решение №103/18.05.2000 г. Протокол №13 относно:  Удостояване на Иван Илиев Бояджиев със званието "Почетен гражданин на град Елена".

pdf

Решение №102/18.05.2000 г. Протокол №13 относно:  Удостояване на Емилиян Станев  (Никола Стоянов Станев) със званието "Почетен гражданин на град Елена"- посмъртно.

pdf

Решение №101/18.05.2000 г. Протокол №13 относно:  Удостояване на Панайот Савов Кършовски със званието "Почетен гражданин на град Елена"- посмъртно.

pdf

Решение №100/18.05.2000 г. Протокол №13 относно:  Удостояване на д-р Христо Юрданов Момчилов със званието "Почетен гражданин на град Елена"- посмъртно.

pdf

Решение №99/08.05.2000 г. Протокол №12 относно:  Промяна в Решение № 71/31.03.2000 г. на Общински съвет - Елена.

pdf

Решение №98/08.05.2000 г. Протокол №12 относно:  Ликвидиране базата на еленски ученически лагер- гр.Бяла, Варненска област.

pdf

Решение №97/08.05.2000 г. Протокол №12 относно:  Предоставяне на имот- общинска собственост.

pdf

Решение №96/08.05.2000 г. Протокол №12 относно:  Предоставяне на жилище- общинска собственост на Иван Христов Иванов от гр.Елена, ул.”Крайбрежна”-37, вх. Б, ет. 4.

pdf

Решение №95/08.05.2000 г. Протокол №12 относно:  Приемане на план-сметка по приходната и разходната част за финансовата обезпеченост на празника на гр.Елена на 21 май 2000 г.

pdf

Решение №94/08.05.2000 г. Протокол №12 относно:  Приемане на такси за ползване на лечебни растения от земи, гори и водни обекти- общинска собственост.

pdf

Решение №93/08.05.2000 г. Протокол №12 относно:  Приемане на оценка и тръжна документация на обект за продажба по ЗОС.

pdf

Решение №92/08.05.2000 г. Протокол №12 относно:  Даване на съгласие за отдаване под наем на ДМА, включени в капитала на „Медицински център –I- Елена” ЕООД.

pdf

Решение №91/08.05.2000 г. Протокол №12 относно:  Приемане на Общинска стратегия за развитие и план за Реализация.

pdf

Решение №90/25.04.2000 г. Протокол №11 относно:  Отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КЗОО.

pdf

Решение №89/25.04.2000 г. Протокол №11 относно: Придобиване на собственост върху недвижим имот- административна сграда.

pdf

Решение №88/25.04.2000 г. Протокол №11 относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на общински имот.

pdf

Решение №87/25.04.2000 г. Протокол №11 относно: Отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост.

pdf

Решение №86/25.04.2000 г. Протокол №11 относно: Приемане на програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм до 2003 г. в Община Елена.

pdf

Решение №85/25.04.2000 г. Протокол №11 относно: Приемане на програма за благоустрояване и хигиенизиране на населените места в Община Елена.

pdf

Решение №84/25.04.2000 г. Протокол №11 относно: Продажба на ДМА, включени в капитала на „Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №83 б/25.04.2000 г. Протокол №11 относно: Промени в Наредбата за опазване на обществения ред в Община Елена.

pdf

Решение №83 а/25.04.2000 г. Протокол №11 относно: Промени в Наредбата за опазване на обществения ред в Община Елена.

pdf

Решение №82/25.04.2000 г. Протокол №11 относно: Продажба на обект частна общинска собственост по ЗППДОбП.

pdf

Решение №81/25.04.2000 г. Протокол №11 относно: Намаляване първоначални цени на обекти за продажба по ЗОС.

pdf

Решение №80/25.04.2000 г. Протокол №11 относно: Продажба на обект- частна общинска собственост.

pdf

Решение №79/25.04.2000 г. Протокол №11 относно: Освобождаване на кметски наместник на с.Каменари и избор на нов.

pdf

Решение №78/25.04.2000 г. Протокол №11 относно: Преобразуване чрез вливане на търговски дружества със 100% общинско участие.

pdf

Решение №77/25.04.2000 г. Протокол №11 относно: Закриване на дейности по бюджета за 2000 година.

pdf

Решение №76/25.04.2000 г. Протокол №11 относно: Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация- част втора от Правилника за организация и дейност на общински.

pdf

Решение №75/25.04.2000 г. Протокол №11 относно: Промени в структурата на общинска администрация.

pdf

Решение №74/31.03.2000 г. Протокол №10 относно: Утвърждаване на годишната приходно-разходна план-сметка и годишния отчет на общинския фонд за опазване на околната среда.

pdf

Решение №73/31.03.2000 г. Протокол №10 относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост за лекарски кабинет.

pdf

Решение №72/31.03.2000 г. Протокол №10 относно: Определяне на трети представител на Община Елена в РСО „Централна стара планина”.

pdf

Решение №71/31.03.2000 г. Протокол №10 относно: Създаване на дружество с ограничена отговорност с общинско имущество.

pdf

Решение №70/31.03.2000 г. Протокол №10 относно: Промяна статута на имоти- публична общинска собственост в частна общинска собственост.

pdf

Решение №69/31.03.2000 г. Протокол №10 относно: Отмяна на безвъзмездно предоставен имот- общинска собственост.

pdf

Решение №68/31.03.2000 г. Протокол №10 относно: Даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижими имоти, собственост на общински дружества.

pdf

Решение №67/31.03.2000 г. Протокол №10 относно: Определяне цена на водата за питейно – битови нужди от консуматорите в селата Палици, Тумбевци и Давери.

pdf

Решение №66/31.03.2000 г. Протокол №10 относно: Приемане на общинска програма за управление на дейността по отпадъците.

pdf

Решение №65/31.03.2000 г. Протокол №10 относно: Приемане на общинска транспортна схема.

pdf

Решение №64/31.03.2000 г. Протокол №10 относно: Приемане на оценки, правни анализи и конкурсна документация на обекти за продажба по ЗОС.

pdf

Решение №63/23.03.2000 г. Протокол №9 относно: Преструктуриране на Общинска болница „Д-р Д.Моллов” гр.Елена.

pdf

Решение №62/23.03.2000 г. Протокол №9 относно: Включване на Община Елена в Българската асоциация на историческите градове и региони.

pdf

Решение №61/23.03.2000 г. Протокол №9 относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост за лекарски кабинети.

pdf

Решение №60A/23.03.2000 г. Протокол №9 относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

pdf

Решение №60/23.03.2000 г. Протокол №9 относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

pdf

Решение №59/23.03.2000 г. Протокол №9 относно: Изграждане на събирателна деривация „Костел”.

pdf

Решение №58/23.03.2000 г. Протокол №9 относно: Поименен списък – предложение на обектите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на четвъртокласните пътища в община Елена и предложение за получаване на субсидия.

pdf

Решение №57/23.03.2000 г. Протокол №9 относно: Приемане на годишни програми за приватизации и продажби на недвижима общинска собственост по Закона за общинска собственост за 2000 г.

pdf

Решение №56/23.03.2000 г. Протокол №9 относно: Приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2000 г.

pdf

Решение №55/23.03.2000 г. Протокол №9 относно: Промени в числеността във Функция “Култура” за 2000 година.

pdf

Решение №54/23.03.2000 г. Протокол №9 относно: Промени в числеността на персонала на “Медицински център – І – Елена” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №53/23.03.2000 г. Протокол №9 относно: Определяне на средни месечни брутни работни заплати на работещите в бюджетната сфера в Община Елена и утвърждаване на средствата за работна заплата за 2000 г. в съответствие с ПМС №25/02.03.2000 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности през 2000 г., ДВ бр.19/2000 година.

pdf

Решение №51/17.02.2000 г. Протокол №8 относно: Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елена и устройствени правила за дейността на Общинската администрация.

pdf

Решение №50/17.02.2000 г. Протокол №8 относно: Продажба на обекти- частна общинска собственост.

pdf

Решение №49/17.02.2000 г. Протокол №8 относно: Съгласуване на:

1.Заявка за прием на ученици в СОУ след основно образование – непрофилирано обучение за учебната 2000/2001 година

2.Заявка за държавен прием по професии след основно образование за учебната 2000/2001 година

pdf

Решение №48/10.02.2000 г. Протокол №7 относно: Съгласуване на:

1.Заявка за прием на ученици в СОУ след основно образование – непрофилирано обучение за учебната 2000/2001 година

2.Заявка за държавен прием по професии след основно образование за учебната 2000/2001 година

pdf

Решение №47/10.02.2000 г. Протокол №7 относно: Поставяне годините 1860, 1885 и 1908 на паметника на площад “Христо Ботев”.

pdf

Решение №46/10.02.2000 г. Протокол №7 относно: Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елена и устройствени правила за дейността на Общинската администрация.

pdf

Решение №45/10.02.2000 г. Протокол №7 относно: Преобразуване на публично здравно заведение АПЗЗ – Елена в лечебно заведение “Медицински център І – Елена” ЕООД.

pdf

Решение №44/10.02.2000 г. Протокол №7 относно: Промяна в Методиката за определяне на начални цени за договаряне при отдаване под наем на общински имоти, приета с Решение №34/12.08.1997 г. на Общински съвет-Елена.

pdf

Решение №43/10.02.2000 г. Протокол №7 относно: Определяне условия за таксиметров превоз на пътници в Община Елена.

pdf

Решение №42/10.02.2000 г. Протокол №7 относно: Определяне на нов управител на “Буковец” ЕООД гр. Елена.

pdf

Решение №41/10.02.2000 г. Протокол №7 относно: Създаване на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол и за оказване на съдействие и помощ при осъществяване на дейностите по социално подпомагане.

pdf

Решение №40/10.02.2000 г. Протокол №7 относно: Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Елена за 1999 година.

pdf

Решение №39/10.02.2000 г. Протокол №7 относно: Промяна в състава на Постоянни комисии на Общински съвет-Елена.

pdf

 

Протоколи | Решения 1999 | Решения 2000 | Решения 2001 | Решения 2002 | Решения 2003 | Контакти

spampoison