Общински съвет - Елена   Мандат 1999-2003 Общински съвет - Елена Общински съвет - Елена Общински съвет - Елена   Мандат 1999-2003

ПротоколиРешения 1999Решения 2000Решения 2001Решения 2002Решения 2003Контакти

Решение №110/28.12.2001 г. Протокол №17 относно: Промяна на бюджета на Община Елена за 2001 г.

pdf

Решение №109/28.12.2001 г. Протокол №17 относно: Становище на ОбС по искано опрощаване, отправено с жалба от Христо Николов Христов до Президента на РБ.

pdf

Решение №108/28.12.2001 г. Протокол №17 относно: Отпускане на персонална пенсия по реда на чл.92 от КЗОО.

pdf

Решение №107/28.12.2001 г. Протокол №17 относно: Приемане на принципите на Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите и приемане на Статут на Младежки парламент в Община Елена.

pdf

Решение №106/28.12.2001 г. Протокол №17 относно: Утвърждаване на проект за договор за приватизационна продажба на “Медицински център – I- Елена” ЕООД.

pdf

Решение №105/28.12.2001 г. Протокол №17 относно: Изваждане от жилищния фонд на резервно жилище на ул.”Васил Левски” №72.

pdf

Решение №104/28.12.2001 г. Протокол №17 относно: Определяне размера на общинските такси.

pdf

Решение №103/28.12.2001 г. Протокол №17 относно: Одобряване план-сметка за приходите и необходимите разходи за чистота в Община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2002 г.

pdf

Решение №102/28.12.2001 г. Протокол №17 относно: Удостояване с литературна награда “Почетен знак “СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”.

pdf

Решение №101/13.12.2001 г. Протокол №16 относно: Осигуряване средства за допълнително увеличаване размера на годишната субсидия за 2001 г. на Туристическо дружество “Чумерна” гр.Елена.

pdf

Решение №100/13.12.2001 г. Протокол №16 относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост за лекарски кабинети.

pdf

Решение №99/13.12.2001 г. Протокол №16 относно: Дарение, получено в Община Елена от Община Волфсбах, Австрия.

pdf

Решение №98/13.12.2001 г. Протокол №16 относно: Приемане на Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд “Българска гора”.

pdf

Решение №97/13.12.2001 г. Протокол №16 относно: Приемане на Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинският фонд “Българска гора”.

pdf

Решение №96/13.12.2001 г. Протокол №16 относно: Отдаване под наем на имот- частна общинска собственост.

pdf

Решение №95/13.12.2001 г. Протокол №16 относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот – публична общинска собственост.

pdf

Решение №94/13.12.2001 г. Протокол №16 относно: Вземане на решение за откриване процедура за провеждане на конкурс за възлагане на линия от общинската транспортна схема Елена-Средни колиби, приета с Решение №79/26.10.2001 г. на Общински съвет- Елена.

pdf

Решение №93/13.12.2001 г. Протокол №16 относно: Даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижим имот, собственост на общинско дружество “Елена Автотранспорт” ЕООД.

pdf

Решение №92/13.12.2001 г. Протокол №16 относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост- бивше училище с.Буйновци по реда на ЗОС.

pdf

Решение №91/13.12.2001 г. Протокол №16 относно: Приемане на оценка и правен анализ на “Медицински център- I-Елена” ЕООД и съобщаването и на “ЕЛЕНАМЕД” ООД- гр.Елена.

pdf

Решение №90/13.12.2001 г. Протокол №16 относно: Приемане на правен анализ, приватизационна оценка и конкурсни условия за продажба на обект “Градски хали” по реда на ЗППДОбП.

pdf

Решение №89/13.12.2001 г. Протокол №16 относно: Изграждане параклис в с.Балуци, Община Елена.

pdf

Решение №88/13.12.2001 г. Протокол №16 относно: Вземане на решение за ползване на гори в селскостопански фонд, предоставени за стопанисване от Община Елена, засегнати от горски пожар на 09.09.2001 г.

pdf

Решение №87/13.12.2001 г. Протокол №16 относно: Откриване на процедура за промяна предназначение на земеделски земи, с цел разширение на гробищен парк- гр.Елена.

pdf

Решение №86/13.12.2001 г. Протокол №16 относно: Удостояване с литературна награда “Почетен знак” СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”.

pdf

Решение №85/26.10.2001 г. Протокол №15 относно: Промяна в план-сметката на общинския фонд за опазване на околната среда за 2001 г.

pdf

Решение №84/26.10.2001 г. Протокол №15 относно: Откриване процедура за продажба по реда на ЗППДОбП.

pdf

Решение №83/26.10.2001 г. Протокол №15 относно: Откриване процедура за приватизация на “Медицински център I – Eлена” ЕООД по реда на чл. 111 от ЗЛЗ.

pdf

Решение №82/26.10.2001 г. Протокол №15 относно: Откриване на процедура за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД.

pdf

Решение №81/26.10.2001 г. Протокол №15 относно: Даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижим имот, собственост на общинско дружество.

pdf

Решение №80/26.10.2001 г. Протокол №15 относно: Допълване на Решение №139/02.10.2000 на ОбС Елена за частично заплащане на разходите за пътуване на учащи се от първи до осми клас на територията на Община Елена по междуселищния транспорт от бюджета на общината.

pdf

Решение №79/26.10.2001 г. Протокол №15 относно: Допълване на Решение №65/31.03.2000 г. на ОбС Елена за разписанието на автобусите по междуселищните линии от общинската транспортна схема.

pdf

Решение №78/26.10.2001 г. Протокол №15 относно: Подпомагане на ученици от социално слаби семейства за учебната 2001-2002 г. от Община Елена.

pdf

Решение №77/11.10.2001 г. Протокол №14 относно: Сформиране на групи и паралелки в детски градини и училища под определения норматив по Наредба №7 на МОН от 29.12.2000 г.

pdf

Решение №76/17.09.2001 г. Протокол №13 относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Константин.

pdf

Решение №75/30.08.2001 г. Протокол №12 относно: Образуване на временна комисия за проучване и анализиране необходимостта от подобряване и дозавършване на междуселски път със селскостопанско значение Майско-Вълчовци-Крумчевци с отклонение Вълчовци-Треновци-Бойковци.

pdf

Решение №74/30.08.2001 г. Протокол №12 относно: Вземане на решение за ползване на общински гори на територията на Държавно лесничейство Елена и Държавно лесничейство с.Буйновци.

pdf

Решение №73/30.08.2001 г. Протокол №12 относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

pdf

Решение №72/30.08.2001 г. Протокол №12 относно: Удължаване срока на договора за отдаване под наем на ЕТ “Стефан Бараков”.

pdf

Решение №71/30.08.2001 г. Протокол №12 относно: Промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена.

pdf

Решение №70/30.08.2001 г. Протокол №12 относно: Промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена.

pdf

Решение №69/30.08.2001 г. Протокол №12 относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2001 г.

pdf

Решение №68/03.08.2001 г. Протокол №11 относно: Продажба на недвижим имот-земеделска земя, собственост на “Буковец” ЕООД.

pdf

Решение №67/03.08.2001 г. Протокол №11 относно: Определяне статута на имоти- общинска собственост.

pdf

Решение №66/03.08.2001 г. Протокол №11 относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2001 г.

pdf

Решение №65/03.08.2001 г. Протокол №11 относно: Промяна на бюджета на община Елена за 2001 г.

pdf

Решение №64/03.08.2001 г. Протокол №11 относно: Определяне временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Константин.

pdf

Решение №63/17.07.2001 г. Протокол №10 относно: Даване на име на ЦДГ в село Беброво.

pdf

Решение №62/17.07.2001 г. Протокол №10 относно: Даване на име на ЦДГ в село Константин.

pdf

Решение №61/17.07.2001 г. Протокол №10 относно: Информация на ПК “Законност и обществен ред” за изпълнение решенията на Общински съвет-Елена.

pdf

Решение №60/17.07.2001 г. Протокол №10 относно: Определяне на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, в съответствие с Наредбата за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.

pdf

Решение №59/17.07.2001 г. Протокол №10 относно: Определяне на места за поставяне на съдове за събиране на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак в съответствие с Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли за употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак.

pdf

Решение №58/17.07.2001 г. Протокол №10 относно: Определяне на места за смяна на моторни масла, в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

pdf

Решение №57/17.07.2001 г. Протокол №10 относно: Даване съгласие на “Елена Автотранспорт” ЕООД за закупуване на дълготрайни активи.

pdf

Решение №56/17.07.2001 г. Протокол №10 относно: Допълнение Методиката за определяне на начални цени за договаряне при отдаване под наем на общински имоти.

pdf

Решение №55/17.07.2001 г. Протокол №10 относно: Промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена.

pdf

Решение №54/17.07.2001 г. Протокол №10 относно: Промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Елена.

pdf

Решение №53/17.07.2001 г. Протокол №10 относно: Отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост.

pdf

Решение №52/17.07.2001 г. Протокол №10 относно: Поддръжка на водоснабдителните мрежи и инкасиране на водата за битови нужди в населените места на територията на Община Елена, необслужвани от В и К “Йовковци”.

pdf

Решение №51/17.07.2001 г. Протокол №10 относно: Избиране на комисия за осъществяване на следприватизационен контрол.

pdf

Решение №50/17.07.2001 г. Протокол №10 относно: Присъединяване на Община Елена към Споразумението за сътрудничество между Община Златарица и Община Лясковец.

pdf

Решение №49/17.07.2001 г. Протокол №10 относно: Даване съгласие за присъединяване на Община Елена към проекта за изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци на общините В.Търново, Г.Оряховица и Лясковец.

pdf

Решение №48/17.07.2001 г. Протокол №10 относно: Обсъждане и приемане на доклад на комисията по Институционална самоакредитация на “МБАЛ“Д-р Д.Моллов-Елена” ЕООД и докладите на комисиите по самоакредитация на структурите, влизащи в състава на функционално обособените блокове на лечебното заведение.

pdf

Решение №47/13.07.2001 г. Протокол №9 относно: Отлагане заседание на Общински съвет-Елена.

pdf

Решение №46/18.05.2001 г. Протокол №8 относно: Удостояване на г-н Петко Дончев Петков със званието “Почетен гражданин на град Елена”.

pdf

Решение №45/18.05.2001 г. Протокол №8 относно: Удостояване на д-р Димитър Александров Аврамов със званието “Почетен гражданин на град Елена”.

pdf

Решение №44/18.05.2001 г. Протокол №8 относно: Удостояване на ЮРДАН х.ПЕТКОВ х.ТОДОРОВ със званието “Почетен гражданин на град Елена”- ПОСМЪРТНО.

pdf

Решение №43/18.05.2001 г. Протокол №8 относно: Приемане план-сметка по приходната и разходна част за финансова обезпеченост на Празника на гр.Елена, 21.05.2001 г.

pdf

Решение №42/03.06.2001 г. Протокол №7 относно: Намаляване капитала на “Балкан” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №41/03.06.2001 г. Протокол №7 относно: Даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижим имот, собственост на общинско дружество.

pdf

Решение №40/03.06.2001 г. Протокол №7 относно: Продажба на недвижим имот- земеделска земя, собственост на “Буковец” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №39/03.06.2001 г. Протокол №7 относно: Продажба чрез търг на ДМА, собственост на “Буковец” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №38/03.06.2001 г. Протокол №7 относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост.

pdf

Решение №37/03.06.2001 г. Протокол №7 относно: Приемане на оценки за продажба на обекти- частна общинска собственост и обявяване на търг с явно наддаване по реда на ЗОС.

pdf

Решение №36/03.06.2001 г. Протокол №7 относно: Утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати за работещите в бюджетни организации и дейности финансирани от общинския бюджет и утвърждаване на средствата за работна заплата за 2001 г. в съответствие с ПМС №85/04.04.2001 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности (Д.в. бр.35/2001 г.)

pdf

Решение №35/03.06.2001 г. Протокол №7 относно: Обявяване на резултатите от проведена открита процедура с предмет - извършване на обществен превоз на пътници по линиите от общинската, част от областната и републиканска транспортни схеми.

pdf

Решение №34/30.03.2001 г. Протокол №6 относно: Продажба чрез търг на ДМА, собственост на “МБАЛ “Д-р Д.Моллов”- Елена” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №33/30.03.2001 г. Протокол №6 относно: Определяне статута на имоти- общинска собственост.

pdf

Решение №32/30.03.2001 г. Протокол №6 относно: Предоставяне на концесии върху недвижими имоти-публична общинска собственост.

pdf

Решение №31/30.03.2001 г. Протокол №6 относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост.

pdf

Решение №30/30.03.2001 г. Протокол №6 относно: Намаляване капитала на "Медицински център-I-Елена" ЕООД

pdf

Решение №29/30.03.2001 г. Протокол №6 относно: Определяне на управител на “Общински имоти-Елена” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №28/30.03.2001 г. Протокол №6 относно: Определяне на управител на “Балкан” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №27/19.03.2001 г. Протокол №5 относно: Одобряване на анекс към договор за приватизационна продажба на 11 875 дяла, представляващи 80% от капитала на “Текстил” ЕООД- гр.Елена.

pdf

Решение №26/19.03.2001 г. Протокол №5 относно: Приемане на Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на Община Елена.

pdf

Решение №25/19.03.2001 г. Протокол №5 относно: Приемане на Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на Община Елена.

pdf

Решение №24/19.03.2001 г. Протокол №5 относно: Приемане на Културен календар на Община Елена за 2001 г.

pdf

Решение №23/19.03.2001 г. Протокол №5 относно: Даване съгласие за откриване на акредитационна процедура на “Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Димитър Моллов”- Елена” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №22/19.03.2001 г. Протокол №5 относно: Определяне цена на вода за питейно битови нужди от общински водоснабдителни мрежи.

pdf

Решение №21/19.03.2001 г. Протокол №5 относно: Продажба на обекти - частна общинска собственост по ЗОС.

pdf

Решение №20/19.03.2001 г. Протокол №5 относно: Определяне статут и цени на жилища общинска собственост.

pdf

Решение №19/19.03.2001 г. Протокол №5 относно: Увеличаване дяловото участие на Община Елена в капитала на “Еленски Балкан” ООД.

pdf

Решение №18/19.03.2001 г. Протокол №5 относно: Промяна на бюджета за 2001 г.

pdf

Решение №17/08.03.2001 г. Протокол №4 относно: Утвърждаване на проект за договор за приватизационна продажба на 11 875 дяла, представляващи 80% от капитала на “Текстил” ЕООД- гр.Елена.

pdf

Решение №16/23.02.2001 г. Протокол №3 относно: Приемане на Културен календар на община Елена за 2001 г.

pdf

Решение №15/23.02.2001 г. Протокол №3 относно: Включване в състава на Управителния съвет на Общинския фонд за опазване на околната среда на представител на ОбС- Елена.

pdf

Решение №14/23.02.2001 г. Протокол №3 относно: Утвърждаване на годишния отчет за 2000 г. и годишната приходно-разходна сметка за 2001 г. на общинския фонд за опазване на околната среда.

pdf

Решение №13/23.02.2001 г. Протокол №3 относно: Определяне на купувач на 11 875 дяла, представляващи 80% от капитала на “Текстил” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №12/23.02.2001 г. Протокол №3 относно: Приемане бюджета на Община Елена за 2001 г. Приемане извънбюджетните сметки и фондове за 2001 г.

pdf

Решение №11/08.02.2001 г. Протокол №2 относно: Промяна в състава на постоянни комисии.

pdf

Решение №10/08.02.2001 г. Протокол №2 относно: Обявяване на поредна процедура за водене на преговори за продажба на обект-обособена част от “Елена-Автотранспорт” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №9/08.02.2001 г. Протокол №2 относно: Промяна в Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Елена върху капитала в търговски дружества (ЕООД, ЕАД, ООД и АД).

pdf

Решение №8/08.02.2001 г. Протокол №2 относно: Промяна в Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Елена върху капитала в търговски дружества (ЕООД, ЕАД, ООД и АД).

pdf

Решение №7/08.02.2001 г. Протокол №2 относно: Утвърждаване на предложеното класиране от комисията за провеждане на конкурса за възлагане управлението на “МБАЛ “Д-р Д. Моллов”-Елена” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №6/08.02.2001 г. Протокол №2 относно: Приемане отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Елена за 2000 г.

pdf

Решение №5/08.02.2001 г. Протокол №2 относно: Определяне управител на “Буковец” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №4/30.01.2001 г. Протокол №1 относно: Становище на Общински съвет - Елена във връзка с Декларация от колектива на “Интериор” АД - гр. Елена.

pdf

Решение №3/18.01.2001 г. Протокол №1 относно: Неразпределеното имущество на заличените организации по параграф 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за стопанисване и използване на земеделските земи (неразпределеното имущество на бившите ТКЗС на територията на община Елена и предприятие за промишлени дейности и услуги гр.Елена).

pdf

Решение №2/18.01.2001 г. Протокол №1 относно: Приемане на второ четене на Наредба за концесиите.

pdf

Решение №1 "А"/18.01.2001 г. Протокол №1 относно: Определяне цена на вода за питейно-битови нужди.

pdf

Решение №1/18.01.2001 г. Протокол №1 относно: Приемане на Списък-предложение за финансиране на обекти от общинската пътна мрежа през 2001 г.

pdf

 

Протоколи | Решения 1999 | Решения 2000 | Решения 2001 | Решения 2002 | Решения 2003 | Контакти

spampoison