Общински съвет - Елена   Мандат 1999-2003 Общински съвет - Елена Общински съвет - Елена Общински съвет - Елена   Мандат 1999-2003

ПротоколиРешения 1999Решения 2000Решения 2001Решения 2002Решения 2003Контакти

Решение №67/29.12.2002 г. Протокол №10 относно: Удостояване на Георги Христов Данаилов с литературната награда “Почетен знак “Стоян Михайловски” за философско-морализаторска и религиозна поезия и проза”.

pdf

Решение №66/29.12.2002 г. Протокол №10 относно: Продажба на недвижими имоти.

pdf

Решение №65/29.12.2002 г. Протокол №10 относно: Продажба на недвижим имот- земеделска земя, собственост на “Буковец” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №64/29.12.2002 г. Протокол №10 относно: Определяне статут на общински жилища.

pdf

Решение №63/29.12.2002 г. Протокол №10 относно: Откриване процедура за предоставяне на концесия с предмет: особено право на ползване на хижа “Буковец” №2 и хижа “Буковец” №3 – публична общинска собственост.

pdf

Решение №62/29.12.2002 г. Протокол №10 относно: Определяне концесионер за обект-публична общинска собственост- плувен комплекс в гр.Елена.

pdf

Решение №61/29.12.2002 г. Протокол №10 относно: Одобряване план-сметка за приходите и необходимите разходи за чистота в община Елена и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2003г.

pdf

Решение №60/29.12.2002 г. Протокол №10 относно: Промяна на бюджета за 2002 година

pdf

Решение №59 "Д"/11.10.2002 г. Протокол №9 относно: Приемане годишния финансово-счетоводен отчет и баланс на “Еленски балкан” ООД гр.Елена.

pdf

Решение №59 "Г"/11.10.2002 г. Протокол №9 относно: Приемане годишния финансово-счетоводен отчет и баланс на “Общински имоти-Елена” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №59 "В"/11.10.2002 г. Протокол №9 относно: Приемане годишния финансово-счетоводен отчет и баланс на “Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Димитър Моллов” Елена” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №59 "Б"/11.10.2002 г. Протокол №9 относно: Приемане годишния финансово-счетоводен отчет и баланс на “Елена Автотранспорт” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №59 "А"/11.10.2002 г. Протокол №9 относно: Приемане годишния финансово-счетоводен отчет и баланс на “Буковец” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №59/11.10.2002 г. Протокол №9 относно: Приемане годишния финансово-счетоводен отчет и баланс на “Балкан” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №58/11.10.2002 г. Протокол №9 относно: Изграждане параклис в с. Багалевци Община Елена.

pdf

Решение №57/11.10.2002 г. Протокол №9 относно: Удължаване срока на договора за отдаване под наем на ЕТ “Стефан Бараков”.

pdf

Решение №56/11.10.2002 г. Протокол №9 относно: Даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижим имот, собственост на общинско дружество “Балкан ” ЕООД.

pdf

Решение №55/11.10.2002 г. Протокол №9 относно: Промяна на бюджета за 2002 година.

pdf

Решение №54/11.10.2002 г. Протокол №9 относно: Сформиране на паралелки под определения минимум в Наредба 7 на МОН 29.12.2000 г.

pdf

Решение №53/16.08.2002 г. Протокол №8 относно: Изразяване на мотивирано мнение, поискано от Президента на РБ с писмо №94-00/4474/22.05.2002 г. във връзка с молба от Иван Стойков Иванов-съдружник в СД “Тони-1” гр.Елена за опрощаване на данъчно задължение на фирмата.

pdf

Решение №52/16.08.2002 г. Протокол №8 относно: Даване съгласие за участие на Община Елена в проект “Референдум”- пилотен проект на Сдружение “Болкан Асист”.

pdf

Решение №51/16.08.2002 г. Протокол №8 относно: Вземане на решение за одобряване на имоти за оземляване на безимотни и малоимотни граждани от Общинския поземлен фонд.

pdf

Решение №50/16.08.2002 г. Протокол №8 относно: Вземане на решение за ползване на гори в селскостопански фонд, в землището на с. Бадевци, предоставени за стопанисване от Община Елена, засегнати от снеголом през 2002 г.

pdf

Решение №49/16.08.2002 г. Протокол №8 относно:  Вземане на решение за ползване на гори от общински горски фонд, на територията на Държавно лесничейство гр. Елена и Държавно лесничейство с. Буйновци за задоволяване нуждите на населението от дърва за огрев през 2002 г.

pdf

Решение №48/16.08.2002 г. Протокол №8 относно: Oткриване на процедура за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД.

pdf

Решение №47/16.08.2002 г. Протокол №8 относно: Приемане на приватизационни оценки, правни анализи и условия за провеждане на търг за обособени части от общинско дружество: 1. Автоспирка с. Мийковци, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД и 2. Бивша таксиметрова служба- част от Автогара Елена, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД.

pdf

Решение №46/16.08.2002 г. Протокол №8 относно: Приемане на оценка за продажба на обект – частна общинска собственост по реда на ЗОС.

pdf

Решение №45/16.08.2002 г. Протокол №8 относно: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот- частна общинска собственост, на “Областен диспансер за психични заболявания със стационар- В.Търново” ЕООД.

pdf

Решение №44/16.08.2002 г. Протокол №8 относно: Утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати от 01.07.2002 г. и средствата за работни заплати от 01.07. до 31.12.2002 г. за работещите в бюджетните организации и дейности, финансирани от общинския бюджет в съответствие с ПМС № 22 от 2002 г., изменено с ПМС № 138 / 05.07.2002 г.

pdf

Решение №43/10.07.2002 г. Протокол №7 относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2002 г.

pdf

Решение №42/10.07.2002 г. Протокол №7 относно: Приемане на Статут на гражданските консултативни съвети.

pdf

Решение №41/10.07.2002 г. Протокол №7 относно: Приемане на първо четене Наредба за реда за извършване на търговска дейност на територията на община Елена.

pdf

Решение №40/10.07.2002 г. Протокол №7 относно: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна общинска собственост на “Областен диспансер за психични заболявания със стационар- В.Търново” ЕООД.

pdf

Решение №39/10.07.2002 г. Протокол №7 относно: Замяна на общински недвижим имот- частна общинска собственост с равностойни жилищни имоти, собственост на “ЕЛБА-99” АД.

pdf

Решение №38/10.07.2002 г. Протокол №7 относно: Откриване процедура за предоставяне на концесия с предмет: особено право на ползване на плувен комплекс в гр.Елена- публична общинска собственост.

pdf

Решение №37/10.07.2002 г. Протокол №7 относно: Промяна статут на имот- общинска собственост.

pdf

Решение №36/10.07.2002 г. Протокол №7 относно: Откриване процедура за продажба на имот-частна общинска собственост по реда на ЗОС.

pdf

Решение №35/10.07.2002 г. Протокол №7 относно: Oткриване процедура за приватизация на обособени части от общински дружества- 1. “ОРАНЖЕРИЯ”, собственост на “Буковец”ЕООД Елена; 2. Автоспирка- с. Мийковци, собственост на “Елена автотранспорт” ЕООД и 3. Бивша таксиметрова служба- част от автогара Елена, собственост на “Елена автотранспорт” ЕООД.

pdf

Решение №34/10.07.2002 г. Протокол №7 относно: Приемане на погасителен план за ползван заем от извънбюджетни средства.

pdf

Решение №33/20.05.2002 г. Протокол №6 относно: Поставяне на паметна плоча на Георги Георгиев Гец.

pdf

Решение №32/20.05.2002 г. Протокол №6 относно: Изграждане параклис с. Вълчовци, община Елена.

pdf

Решение №31/20.05.2002 г. Протокол №6 относно: Удостояване д-р Стоян Кирчев Чуканов със званието “Почетен гражданин на град Елена” (посмъртно).

pdf

Решение №30/20.05.2002 г. Протокол №6 относно: Удостояване на Виолета Любенова Чушкова със званието “Почетен гражданин на град Елена”.

pdf

Решение №29/20.05.2002 г. Протокол №6 относно: Удостояване на Александър Христов Пиндиков със званието “Почетен гражданин на град Елена”.

pdf

Решение №28/23.04.2002 г. Протокол №5 относно: Решение №17/07.03.2002г. процедура за приватизация на ДМА, собственост на “Буковец” ЕООД.

pdf

Решение №27/23.04.2002 г. Протокол №5 относно: Откриване на процедура за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на “Елена Автотранспорт” ЕООД.

pdf

Решение №26/23.04.2002 г. Протокол №5 относно: Определяне управител на “Общински имоти- Елена” ЕООД.

pdf

Решение №25/23.04.2002 г. Протокол №5 относно: Допълване на Решение №65/31.03.2000 г. на Общински съвет Елена за утвърждаване промяна в разписанието на автобусната линия от Общинската транспортна схема по направление Константин- Елена.

pdf

Решение №24/23.04.2002 г. Протокол №5 относно: Допълване на Решение № 65/31. 03. 2000г. на Общински съвет Елена за утвърждаване промяна в разписанието на автобусната линия от Общинската транспортна схема по направление Елена- Средни колиби.

pdf

Решение №23/23.04.2002 г. Протокол №5 относно: Определяне цена на жилище общинска собственост.

pdf

Решение №22/23.04.2002 г. Протокол №5 относно: Изменение на Решение №19/07.03.2002 г. за утвърждаване на средната месечна брутна работна заплата и средствата за работна заплата за работещите в Служби за социално подпомагане в съответствие с ПМС № 22 от 2002 г.

pdf

Решение №21/23.04.2002 г. Протокол №5 относно: Промяна на бюджета за 2002 година.

pdf

Решение №20/29.03.2002 г. Протокол №4 относно: Даване съгласие на Общински съвет- Елена за участие на Община Елена в Проект “Красива България”- 2002 г. и осигуряване дяловото участие на общината.

pdf

Решение №19/07.03.2002 г. Протокол №3 относно: Утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати и средствата за работни заплати за работещите в бюджетните организации и дейности финансирани от общинския бюджет в съответствие с ПМС № 22 от 2002 г.

pdf

Решение №18/07.03.2002 г. Протокол №3 относно: Даване съгласие за учредяване на ипотека върху недвижим имот, собственост на общинско дружество- “Балкан” ЕООД.

pdf

Решение №17/07.03.2002 г. Протокол №3 относно: Откриване на процедура за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на общинска фирма “Буковец” ЕООД гр. Елена.

pdf

Решение №16/07.03.2002 г. Протокол №3 относно: Определяне управител на “Буковец” ЕООД.

pdf

Решение №15/07.03.2002 г. Протокол №3 относно: Промяна в план-сметката за приходите и необходимите разходи за чистота в община Елена и в размера на таксата за битови отпадъци за 2002 година.

pdf

Решение №14/07.03.2002 г. Протокол №3 относно: Определяне на спечелил конкурса за продажба на невключен в състава на общинско предприятие общински нежилищен имот- магазин (бивши градски хали).

pdf

Решение №13/14.02.2002 г. Протокол №2 относно: Приемане на спортно-туристически календар на Община Елена за 2002 г.

pdf

Решение №12/14.02.2002 г. Протокол №2 относно: Приемане на Културен календар на Община Елена за 2002 г.

pdf

Решение №11/14.02.2002 г. Протокол №2 относно: Промяна в методиката за определяне на начални цени за договаряне при отдаване под наем на общински имоти.

pdf

Решение №10/14.02.2002 г. Протокол №2 относно: Приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки за 2002 г.

pdf

Решение №9/14.02.2002 г. Протокол №2 относно: Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните фондове и сметки за 2001 г.

pdf

Решение №8/31.01.2002 г. Протокол №1 относно: Приемане на Списък-предложение за включване на обекти в Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2002 г.

pdf

Решение №7/31.01.2002 г. Протокол №1 относно: Одобряване на споразумение за сътрудничество между Община Елена и Община Твърдица.

pdf

Решение №6/31.01.2002 г. Протокол №1 относно: Откриване на процедура за продажба на дълготрайни материални активи, собственост на “Буковец” ЕООД.

pdf

Решение №5/31.01.2002 г. Протокол №1 относно: Отписване от активите на “Буковец” ЕООД на апартамент в гр.Елена, ул.”Крайбрежна” №37.

pdf

Решение №4/31.01.2002 г. Протокол №1 относно: Промяна в Решение №88 от 13.12.2001 г. на Общински съвет-Елена.

pdf

Решение №3/31.01.2002 г. Протокол №1 относно: Промяна в статута на имоти-общинска собственост.

pdf

Решение №2/31.01.2002 г. Протокол №1 относно: Определяне статут на общински жилища.

pdf

Решение №1/31.01.2002 г. Протокол №1 относно: Определяне цени на услуги по чл.2 от ЗМДТ.

pdf

 

Протоколи | Решения 1999 | Решения 2000 | Решения 2001 | Решения 2002 | Решения 2003 | Контакти

spampoison