Общински съвет - Елена   Мандат 1999-2003 Общински съвет - Елена Общински съвет - Елена Общински съвет - Елена   Мандат 1999-2003

ПротоколиРешения 1999Решения 2000Решения 2001Решения 2002Решения 2003Контакти

Решение №84/17.10.2003 г. Протокол №11 относно: Вземане на решение по молба от Общински съвет на ветераните от войните.

pdf

Решение №83/17.10.2003 г. Протокол №11 относно: Изразяване на мотивирано мнение, поискано от Президента на РБ с писмо №94-00/4578 от 19.08.2003 г. във връзка с молба от Костадин Христов Иванов от гр.Елена за опрощаване на надвзета пенсия.

pdf

Решение №82/17.10.2003 г. Протокол №11 относно: Молба от граждани, входящ номер РД-01-06-29 от 19.08.2003 г.

pdf

Решение №81/17.10.2003 г. Протокол №11 относно: Молба входящ номер СА –05-03-39/06.10.2003 г. от Христо Иванов Боляров.

pdf

Решение №80/17.10.2003 г. Протокол №11 относно: Информация на ПК “Законност и обществен ред” за дейността и изпълнение решенията на Общински съвет- Елена.

pdf

Решение №79/17.10.2003 г. Протокол №11 относно: Утвърждаване на доклад от комисията за провежданене на конкурс с предмет- предоставяне на особено право на ползване на хижа “Буковец” №2 и хижа “Буковец” №30- публична общинска собственост.

pdf

Решение №78/17.10.2003 г. Протокол №11 относно: Вземане на решение за промяна на Решение № 51 от 26.06.2003 г. на Общински съвет-Елена и допълнително ползване на дървесина в общински гори на територията на Държавно лесничейство с. Буйновци.

pdf

Решение №77/17.10.2003 г. Протокол №11 относно: Вземане на решение за промяна на Решение № 50 от 26.06.2003 г. на Общински съвет-Елена.

pdf

Решение №76/17.10.2003 г. Протокол №11 относно: Вземане на решение за кандидатстване пред Социалноинвестиционния фонд по проект "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта”.

pdf

Решение №75/17.10.2003 г. Протокол №11 относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Елена за 2003 г.

pdf

Решение №74/17.10.2003 г. Протокол №11 относно: Промяна на бюджета за 2003 г.

pdf

Решение №73/26.09.2003 г. Протокол №10 относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Майско.

pdf

Решение №72/26.09.2003 г. Протокол №10 относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Каменари.

pdf

Решение №71/26.09.2003 г. Протокол №10 относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Константин.

pdf

Решение №70/26.09.2003 г. Протокол №10 относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Беброво.

pdf

Решение №69/26.09.2003 г. Протокол №10 относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Елена.

pdf

Решение №68/26.09.2003 г. Протокол №10 относно: Сформиране на паралелки под определения минимум в Наредба №7 на МОН от 29.12.2000 г.

pdf

Решение №67/21.08.2003 г. Протокол №9 относно: Проявен интерес за закупуване на общински имоти.

pdf

Решение №66/21.08.2003 г. Протокол №9 относно: Приемане на доклад на Временната комисия за проучване и анализ на необходимостта от изграждане на междуселищен път със стопанско предназначение между селата Майско-Вълчевци-Бойковци с отклонение Вълчевци-Крумчевци.

pdf

Решение №65/21.08.2003 г. Протокол №9 относно: Oткриване процедура за приватизация на общински нежилищeн имот.

pdf

Решение №64/21.08.2003 г. Протокол №9 относно: Дарение, получено в община Елена от община Волфсбах, Австрия.

pdf

Решение №63/21.08.2003 г. Протокол №9 относно: Определяне статута на имоти- общинска собственост.

pdf

Решение №62/21.08.2003 г. Протокол №9 относно: Вземане на решение за възлагане добиването на дървесина от общински горски фонд, на територията на Държавно лесничейство гр. Елена, засегнат от пожар на 12.05.2003 г.

pdf

Решение №61/21.08.2003 г. Протокол №9 относно: Създаване на местна комисия за обществен ред и сигурност.

pdf

Решение №60/21.08.2003 г. Протокол №9 относно: Създаване на кметство с административен център с.Каменари.

pdf

Решение №59/21.08.2003 г. Протокол №9 относно: Провеждане на акредитационна процедура в “МБАЛ “Д-р Димитър Моллов”- Елена” ЕООД гр. Елена.

pdf

Решение №58/21.08.2003 г. Протокол №9 относно: Определяне на средните месечни брутни работни заплати от 01.07.2003 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС №40 от 2003 г., изменено и допълнено с ПМС № 136 от 23.06.2003 г.

pdf

Решение №57/17.07.2003 г. Протокол №8 относно: Създаване на обществен съвет за упражняване на обществен контрол и за оказване на съдействие и помощ при осъществяване дейностите по социално подпомагане.

pdf

Решение №56/17.07.2003 г. Протокол №8 относно: Приемане оценка на имот- частна общинска собственост за продажба по реда на ЗОС.

pdf

Решение №55/17.07.2003 г. Протокол №8 относно: Приемане на правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на обособена част от общинско дружество “Общински имоти-Елена” ЕООД.

pdf

Решение №54/17.07.2003 г. Протокол №8 относно: Oткриване процедура за предоставяне на концесия с предмет - особено право на ползване на спортен обект- стадион, гр. Елена- публична общинска собственост.

pdf

Решение №53/26.06.2003 г. Протокол №7 относно: Удължаване срока на договори за наем.

pdf

Решение №52/26.06.2003 г. Протокол №7 относно: Отдаване под наем на имот- частна общинска собственост.

pdf

Решение №51/26.06.2003 г. Протокол №7 относно: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд, на територията на Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство с.Буйновци.

pdf

Решение №50/26.06.2003 г. Протокол №7 относно: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд, на територията на Държавно лесничейство гр.Елена и Държавно лесничейство с.Буйновци във връзка със задоволяване на жителите на Община Елена с дърва за огрев и строителна дървесина.

pdf

Решение №49/26.06.2003 г. Протокол №7 относно: Утвърждаване на доклад от комисията за провеждане на конкурс с предмет-предоставяне на особено право на ползване на хижа “Буковец” №2 и хижа “Буковец” №3 – публична общинска собственост.

pdf

Решение №48/26.06.2003 г. Протокол №7 относно: Възлагане обществени превози на пътници по утвърдени транспортни схеми.

pdf

Решение №47/26.06.2003 г. Протокол №7 относно: Промяна в Общинската транспортна схема.

pdf

Решение №46/26.06.2003 г. Протокол №7 относно: Определяне субсидия за покриване загубата на “Буковец” ЕООД от дейността по поддръжка на водоснабдителни мрежи и системи на територията на Община Елена.

pdf

Решение №45/03.06.2003 г. Протокол №6 относно: Искане от собствениците на апартаменти в ж.б. № 1, кв. 93 по плана на гр. Елена, административен адрес- ул. “Ив. Момчилов” № 108.

pdf

Решение №44/03.06.2003 г. Протокол №6 относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин” на кметство с.Константин.

pdf

Решение №43/03.06.2003 г. Протокол №6 относно: Oткриване процедура за продажба на имот – частна общинска собственост по реда на ЗОС.

pdf

Решение №42/03.06.2003 г. Протокол №6 относно: Приемане оценка на имот- частна общинска собственост за продажба по реда на ЗОС.

pdf

Решение №41/03.06.2003 г. Протокол №6 относно: Възлагане обществени превози на пътници по утвърдени транспортни схеми.

pdf

Решение №40/03.06.2003 г. Протокол №6 относно: Отдаване под наем на част от имот- частна общинска собственост.

pdf

Решение №39/03.06.2003 г. Протокол №6 относно: Oткриване процедура за приватизация на обособена част от общинско дружество “Общински имоти- Елена” ЕООД.

pdf

Решение №38/03.06.2003 г. Протокол №6 относно: Приемане на оценка, информационен меморандум и правен анализ, на “Балкан” ЕООД и вземане решение за продажба на 100% от капитала му чрез публичен търг с тайно наддаване.

pdf

Решение №37/03.06.2003 г. Протокол №6 относно: Продажба на недвижими имоти, собственост на “Буковец” ЕООД.

pdf

Решение №36/03.06.2003 г. Протокол №6 относно: Определяне субсидия за покриване загуби на “Буковец” ЕООД при поддръжка на водоснабдителни мрежи и системи на територията на Община Елена.

pdf

Решение №35/03.06.2003 г. Протокол №6 относно: Избор на кметски наместник в с. Буйновци, Община Елена.

pdf

Решение №34/03.06.2003 г. Протокол №6 относно: Освобождаване на кметски наместник в село Буйновци.

pdf

Решение №33/19.05.2003 г. Протокол №5 относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена”.

pdf

Решение №32/19.05.2003 г. Протокол №5 относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена”.

pdf

Решение №31/19.05.2003 г. Протокол №5 относно: Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Елена”.

pdf

Решение №30/23.04.2003 г. Протокол №4 относно: Преустройство на общинска сграда на ул. “Ст.Михайловски” №11 в гр.Елена в детски отдел на градската библиотека.

pdf

Решение №29/23.04.2003 г. Протокол №4 относно: Допълване на решение № 22/19.03.2001 г. на Общински съвет Елена.

pdf

Решение №28/23.04.2003 г. Протокол №4 относно: Определяне управител на “Общински имоти - Елена” ЕООД.

pdf

Решение №27/23.04.2003 г. Протокол №4 относно: Приемане на спортно-туристически календар на Община Елена за 2003 година.

pdf

Решение №26/23.04.2003 г. Протокол №4 относно: Приемане на културен календар на Община Елена за 2003 година.

pdf

Решение №25/23.04.2003 г. Протокол №4 относно: Вземане на решение за възлагане добиването на дървесина от общински горски фонд, на територията на Държавно лесничейство с. Буйновци, засегнати от снеголом през 2002 г.

pdf

Решение №24/23.04.2003 г. Протокол №4 относно: Промяна в структурата на общинската администрация и дейностите към нея.

pdf

Решение №23/23.04.2003 г. Протокол №4 относно: Наемане на сграда за нуждите на градската художествена галерия.

pdf

Решение №22/23.04.2003 г. Протокол №4 относно: Предоставяне на недвижими имоти за безвъзмездно ползване на читалищни настоятелства.

pdf

Решение №21/23.04.2003 г. Протокол №4 относно: Откриване процедура за продажба на имот - частна общинска собственост по реда на ЗОС.

pdf

Решение №20/23.04.2003 г. Протокол №4 относно: Приемане на оценки за продажба по реда на ЗОС на обекти- частна общинска собственост.

pdf

Решение №19/23.04.2003 г. Протокол №4 относно: Приемане на приватизационна оценка и правен анализ на обособена част от общинско дружество “Буковец” ЕООД гр.Елена.

pdf

Решение №18/23.04.2003 г. Протокол №4 относно: Принципно съгласие за изплащане на работната заплата и осигурителни плащания за месец декември 2002 г. на бившата Поземлена комисия от бюджета на Община Елена за 2003 г.

pdf

Решение №17/23.04.2003 г. Протокол №4 относно: Определяне на средните месечни брутни работни заплати от 01.01.2003 г. и утвърждаване на средствата за работна заплата в съответствие с ПМС №40 от 2003 г.

pdf

Решение №16/06.03.2003 г. Протокол №3 относно: Произвеждане на референдум в град Елена.

pdf

Решение №15/06.03.2003 г. Протокол №3 относно: Приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки за 2003 г.

pdf

Решение №14/06.03.2003 г. Протокол №3 относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите.

pdf

Решение №13/21.02.2003 г. Протокол №2 относно: Откриване процедура за приватизация на “Балкан” ЕООД гр. Елена.

pdf

Решение №12/21.02.2003 г. Протокол №2 относно: Приемане на списък по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

pdf

Решение №11/21.02.2003 г. Протокол №2 относно: Приемане на списък на обектите за включване в Проект “Красива България” за предлагане за разглеждане пред Местен Управителен съвет.

pdf

Решение №10/21.02.2003 г. Протокол №2 относно: Вземане решение за предоставяне на целеви средства с цел инвестиция- закупуване на ДМА- два броя автобуси за “Елена Автотранспорт” ЕООД.

pdf

Решение №9/21.02.2003 г. Протокол №2 относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите.

pdf

Решение №8/30.01.2003 г. Протокол №1 относно: Предоставяне на части от имоти - публична и частна общинска собственост за безвъзмездно ползване.

pdf

Решение №7/30.01.2003 г. Протокол №1 относно: Откриване процедура за продажба на имот- частна общинска собственост по реда на ЗОС.

pdf

Решение №6/30.01.2003 г. Протокол №1 относно: Определяне цена на жилища общинска собственост.

pdf

Решение №5/30.01.2003 г. Протокол №1 относно: Определяне статут на общински жилища и откриване процедура за продажба.

pdf

Решение №4/30.01.2003 г. Протокол №1 относно: Намаляване първоначалната цена и обявяване на пореден търг за продажба на обект по реда на ЗПСК.

pdf

Решение №3/30.01.2003 г. Протокол №1 относно: Даване съгласие на Общински съвет– Елена за участие на Община Елена в Проект “Красива България”– 2003 г. и осигуряване дяловото участие на общината.

pdf

Решение №2/30.01.2003 г. Протокол №1 относно: Приемане на Списък-предложение за включване на обекти в Националната годишна програма за финансиране на общинската пътна мрежа през 2003 г.

pdf

Решение №1/30.01.2003 г. Протокол №1 относно: Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2002 г.

pdf

 

Протоколи | Решения 1999 | Решения 2000 | Решения 2001 | Решения 2002 | Решения 2003 | Контакти

spampoison